top of page

חדש:פסק דין רבני חב"ד לקבינט המלחמהבמגזין בית משיח, וכן ב COL וכמה מקומות פורסם הפסק דין של רבני חב"ד העולה בקנה אחד עם פסקי הדין והדיונים של שופטי ויועצי הקמת הסנהדרין שפורסם כאן.מלחמה ללא היסוס והחלת משילות בעזה: מכתב הבי"ד לקבינט


"דעת הרבי; בית-דין רבני חב"ד במכתב מיוחד לראש הממשלה, שר הביטחון, חברי הקבינט ושרי הממשלה שנשלח בימים האחרונים: "יש לפעול במלחמה ללא היסוס מכח אחיזת ההבטחה האלוקית בארצנו ודין פיקוח נפש, יש להחיל משילות בעזה ובכל חלקי ארץ ישראל"."עיקרי המכתב המבוסס על דברי הרבי לאורך עשרות שנים:

- צדקת המערכה: יסוד אחיזתנו בארץ מהבטחת הבורא בתורה.

עוגן אופי פעולות המערכה בהתאם להלכה בסימן שכ"ט בשולחן ערוך מצד פיקוח נפש. יש לעמוד על עקרונות אלו מול אומות העולם בתוקף.

- סיכון חיילים: יש למצות את תקיפת האויב באופן בלתי מתפשר בכל אמצעי ולהפחית את סיכון החיילים.

- קבלת החלטות; יש לפעול ללא היסוס ובשלימות ואך ורק בשיקול צבאי ובטחוני (לא מדיני פוליטי).

- כללות המערכה; איסור תורה מצד פיקוח נפש לדבר על מסירת שטחים ויש להחיל משילות בכל ארץ ישראל.

בסיום המכתב; מכח התורה ובתור דיינים פסק דין לנצחון המלחמה והעיקר פסק דין שהקב"ה ישלח את משיח צדקנו

מצורף המכתב המלא."
ועל זה באנו לחזק את ידי רבני חב"ד הנ"ל על יוזמתם זמנם והשתדלותם - לפרסם את דעת תורה זו הלכה לממשלת ישראל.


אשריכם! כמים חיים על נפש עייפה - אני שמח לראות שרבני חב"ד מנצלים את בקיאותם בתורה ודברי הרבי - ומעמדם כראשי קהילות ישראל היום בארץ הקודש - כדי להביא את דעת תורה זו הלכה למעשה - לעיני כל.


וכפי מבואר בכמה מקומות (דבר מלכות - בירור עניין תורה חדשה מאיתי תצא אות ו') ובכוח פסק דין תורה - כפי כוח הסנהדרין - שבית דין של 70 זקנים הם עיקר עניין תורה שבעל פה - ובכוח "ועשית ככל אשר יורך" רבני חב"ד מסוללים דרך קלה ומהירה לממשלת ישראל - לבחור בדרך התורה.


שופטי ויועצי הסנהדרין כבר ביארו לאחרונה עניני פיקוח נפש בקשר לפדיון שבוייםוכן פרסמנו חשיבות העניין נציגות הקמת הסנהדרין בקבינט המלחמהואנו מצטרפים לברכות הניתנו על ידי הרבנים שליט"א, ומאחלים לחיילי בית דוד - הנלחמים לשם שמים, לשם עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל - שיחזרו לשלום והשם יצליח ידם בכל אשר יעשו בעניין הצלחת נפשות ופיקוח נפש.


בברכת "ארדוף אוייבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם"

ובברכת "כי להויה המלוכה ומושל בגויים, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והיתה להויה המלוכה"


ובשם שופטי ויועצי הקמת הסנהדרין

הרב יוסף אדרעי,

יועץ הראשי דהקמת הסנהדרין20 views0 comments

Comments


Moshiach News Global Articles: News Updates for the Moshiach Elite Community,

Everything in relation to Moshiach, Redemption, Current Events, Global Peace and Positive Change.

 we hope to keep the dream of peace and respect between all mankind here, please check back from time to time to see what we are discussing and help create the change you want to see in the world by sharing the articles you like.

bottom of page