top of page

עמלק מהי?

לעשות לו ית' דירה בתחתונים


ולהבין כל זה יש להקדים תחילה:


א. א"א לקיים זכירה שלישית ע"י מחייה' אחת בעלמא, שזהו עניין המחי'יה בעצם לבד, אלא כדי לקיים מחי'יה כפולה ומכופלת, צריכה להיות מחי'יה ניצחית, בזה אחר זה, ללא הרף.


וכשישראל עושים רצון בוראם, ומתכוננים כראוי להמליך מלכותו ית' באופן שדעת המוחין מתלבש במעשה בפועל, וכנ"ל באופן דמצווה גוררת מצווה, ובנוגע לענינינו הזכירה הג' שבאה לאחר מינוי מלך כפי שמבואר בהל' מלכים להרמב"ם צריכה מחי'ה תמידית שאין אחרי' הפסק, כי כמו שמלכותו ית' מתלבש בבשר ודם בעולם הזה הגשמי והחומרי על ידי קיום מצוות מינוי מלך. כך ממש תלוי'ה מלכותו ית' בקיום מצוות הזכירה הג' באופן תמידי.


ב. וכדי להבין עיכוב מינוי מלך אלא על פי בית דין של 70 יש לומר, שמה שכותב הרמב"ם בהל' מלכים ש"אין ממנים מלך אלא על פי בית דין של שבעים" הוא כדי ששופטי ויועצי המלך יוכלו לומר לו אם זוהי הזמן הנכון לקיים מצוות מחיית עמלק, כי החלטה זו צריכה להיות לא רק על התחלת המחייה, אלא על המחייה הניצחית, ומה שכותב הרמב"ם שעניין המחייה נעשה רק על ידי המלך עצמו, היא כי רק המלך יוכל לקיים על פי תורה את הציווי הנ"ל, אמנם וכמו כן רק שופטי ויועצי המלך יוכלו לייעץ למלך אם זכויות עם ישראל יעמדו להם לקיים את מצוות המחי'ה עד למילוי הקיום ולא כמו שהיה בזמן שאול שלא הרגו מלך אגג או כבזמן מרדכי ואסתר שלא זכו למחות אותם בלשון הפסוק "מתחת השמים".


ג. ולהבין מיהו זה עמלק בדורנו, יש לומר על פי המקובל להלכה למעשה בדור השביעי, וכפי שמבאר מורי הרב דוד בר חיים שליט"א עניין עמלק בזמן הזה הם אלו שצרים על ישראל באופן דפיקוח נפש ללא טעם ודעת כי 70 אומות כנגד 70 מדות רעות וכל אחד נתבאר לע"ל בימות המשיח, אבל עניין עמלק כל ענינו היא לעשות היפך רצון העליון בכל עת, וכשכל העולם כולל 70 אומות מודים ומשתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כל יניקת עמלק היא בזה שהוא עושה היפך הרצון ממש.


ד. ובנוגע לכל אחד ואחת מישראל כפי שעומדים להוסיף זכויות לעם ישראל בעת הגאולה על ידי תיקון בגאולה הפרטית שלהם כל חד לפום שיעורא דילי' יש לומר שדווקא קיום מצוות לא תעשה שהיא כעיין מצוות מחיית עמלק – שהיא למעלה ממדות ומוחין, אלא הם היפך הרצון ממש, יש לומר העבודת אתכפי'ה של רציחה רוחנית למעלה מטעם ודעת כלל היא סוד מחיית עמלק ממש. וכל זה אפשר לקיים בעניין "ולא תתורו" שהיא לאו שאפשר לקיימו כל חד לפום שיעורה דילי'ה.

32 views1 comment

1 Comment


Der Bogen von Judah ist gespannt und der Pfeil ist Ephraim /Israel

Like

Moshiach News Global Articles: News Updates for the Moshiach Elite Community,

Everything in relation to Moshiach, Redemption, Current Events, Global Peace and Positive Change.

 we hope to keep the dream of peace and respect between all mankind here, please check back from time to time to see what we are discussing and help create the change you want to see in the world by sharing the articles you like.

bottom of page