top of page

המסמך שהופך את עולם התורה! החוזה של שופטי ויועצי הקמת הסנהדרין יצא

Updated: Jun 14

כבר כמה שנים שהקמת הסנהדרין בראשות הרב יוסף אדרעי ושאר שופטים ויועצי הקמת הסנהדרין מתקיים בארץ ישראל.


לא מזמן משלחת שופטים ויועצי הקמת הסנהדרין ביקרו אצל הינוקא וקיבלו ממנו ברכות ותשבחות ועידוד על ענייני הקמת הסנהדרין הרב כיבד במיוחד את הרב יהודה חייק שליט"א משופטי הארגון דהקמת הסנהדרין מועמד לרב ראשי לישראל הספרדי הראשון לציון, וכן נתן דברי תשבחות להרב יוסף אדרעי יועץ הקמת הסנהדרין ואמר דברי תורה עידוד וחיזוק, הרב הדגיש את הידוע ללומדי תורה, שכמובן נכון וישר להקים סנהדרין כהכנה לביאת המשיח.


כמו כן שופטי ויועצי הקמת הסנהדרין משך השנים האחרונות עברו אצל רבבות רבנים שאיתם הם דנים בעניינים הקמת הסנהדרין על פי הלכה היות והנושא מורכב, הם משתדלים לדבר ולדון על זה עם גדולי התורה בישראל,התמונות למטה הם רק חלק קטן מביקורים אצל רבנים חשובים באיזור עיה"ק בני ברק וראשון לציון.


לכינוס האחרון בהר ציון ירושלים היגיעו רבים הנלהבים על ההצלחות הרבות של ארגון הקמת הסנהדרין ועל למעלה מ25 שופטים ויועצים שכבר הצטרפו! אודות שופטים ויועצי הקמת הסנהדרין העכשוויים בקרו באתר שלנו Mnglobal.org


הרב יוסף אדרעי - יועץ בהקמת הסנהדרין מחזיק את החוזה החתום של שופטי ויועצי הקמת הסנהדרין עם מר פטריק פסח בשגרירות הקמת הסנהדרין בגולן


החוזה המלא שכל יועץ ושופט חייב להסכים ולחתום עליו.




הרב נתן נטע לנדמאן, רב העיר חולון בשיח עם הרב יהודה חייק שליט"א חברו בתורה ומצוות רב שנים, וכן הרב לנדמאן דיבר דקות ארוכות עם הרב יוסף אדרעי שהסביר לו את בניית המנגנון של ארגון הקמת הסנהדרין וכן דנו הלכתית על נושא חידוש השמיכה וכו'.


הרב משה הלל הירש ראש ישיבת סלבודקה, ממנהיגי היהדות החרדית קיבל את תלמידו הרב יהודה חייק שליט"א משופטי הארגון דהקמת הסנהדרין מועמד לרב ראשי לישראל הספרדי הראשון לציון, דיברו דברי תורה, והרב התעניינין הן בריצתו לרב ראשי והן שמע על הקמת הסנהדרין.



עם הרב אברהם יעקב סלמון ראש מוסדות שטפנש עיר התורה בני ברק, הרב סלמון התרשם חיובית מאוד מפעולות הקמת הסנהדרין והבטיח לקדם ולהיות חלק מזה, הרב יהודה חייק שליט"א חבר בתורה ומצוות של הרב סולמון וכן הרב יהודה חייק שליט"א מצטרף להרב סולמון במוסדות שטפנש לחיזוק התורה בקרב לומדי התורה.

הינוקא עיין בספר של הרב יהודה חייק שליט"א, בקשר לעלייה להר הבית בקדושה, ומברך את כבוד הרב על התמודדותו לרב ראשי לישראל הספרדי הראשון לציון. וכן הינוקא נתן ברכות והיה מאוד חיובי על הקמת הסנהדרין, נתן רב ברכות על היוזמה להרב יוסף אדרעי.






פרופסור אברהם אהרליך היציע שכדאי שהגורמים הנכונים יראו לנכון לשקול את מסמך הזה לפרס בישראל - "הרי מסמך זה משנה את פני ההיסטוריה היהודית, וחשיבותו למען צדק בקרב עם ישראל היא עד בלי די".


ללמוד יותר ולהצטרף בקרו באתר שלנו:



79 views0 comments

Comments


Moshiach News Global Articles: News Updates for the Moshiach Elite Community,

Everything in relation to Moshiach, Redemption, Current Events, Global Peace and Positive Change.

 we hope to keep the dream of peace and respect between all mankind here, please check back from time to time to see what we are discussing and help create the change you want to see in the world by sharing the articles you like.

bottom of page